معرفی

مشخصات فردی

اکرم خدایی اصفهانی

نام - نام خانوادگی : اکرم   خدایی اصفهانی

پست الکترونیکی : a_khodaeiesfahani@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : معارف اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : قرآن و حدیث
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : معارف اسلامی

محل خدمت : گروه معارف اسلامی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 11

سمت اجرایی در دانشگاه : فاقد پست زمانی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1-06-1378

اکرم خدایی اصفهانی
اکرم خدایی اصفهانی

محل خدمت :
    گروه معارف اسلامی
مرتبه علمی :
    مربی
^